Śląsk.01.106.3567
UCHWAŁA Nr XXXIII/235/2001
RADY GMINY WYRY
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wyry.
(Katowice, dnia 31 grudnia 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Aministracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i po uzgodnieniu z Państwowym Lekarzem Weterynarii
Rada Gminy Wyry
uchwala:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wyry ma charakter stały.
§ 2. Wyłapywanie zwierząt będzie w miarę potrzeb zlecane podmiotowi prowadzącemu działalność gopodarczą, posiadającemu odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności.
§ 3. Informacja o rozpoczęciu wyłapywania bezdomnych zwierząt i adres schroniska dla zwierząt, w którym zwierzęta będą umieszczane po wyłapywaniu będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Wyry, co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem akcji.
§ 4. Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się w schronisku dla zwierząt, w celu zapewnienia im opieki.
§ 5. Odpowiedzialny pracownik Urzędu Gminy obowiązany jest każdorazowo powiadomić Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami o terminie wyłapywania oraz jaki podmiot gospodarczy będzie wykonywał zlecenie, a także do jakiego schroniska będą przewożone bezdomne zwierzęta.
§ 6. W przypadku, gdy po odbiór zwierzęcia zgłasza się właściciel, zwierzę może być mu wydane za zwrotem kosztów związanych z jego wyłapywaniem.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Wyry.
§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.