Uchwała Nr XXXVIII/303/2002
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t. j. (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622) z póź. zmianami i po konsultacji z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Cieszynie

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala co następuje:

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchylić uchwałę Rady Gminy nr XXXIII/185/97 z dnia 9 października 1997 r.
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Gminy.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Gminy.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVIII/303/2002
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 18 kwietnia 2002r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI l PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZEBRZYDOWICE

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.
Ilekroć w Uchwale jest mowa o gminie-należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Zebrzydowice.
Ilekroć w uchwale jest mowa o odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady stałe i nieczystości ciekłe powstające w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, tj. urzędach organów administracji, zakładach opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkołach i placówkach w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówkach kulturalno-oświatowych, w tym nieczystości ciekłe bytowo-gospodarcze, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych), a w szczególności:
odpady bytowo-gospodarcze, tj. odpadki kuchenne, resztki żywności, popiół z palenisk domowych, opakowania, ciekłe nieczystości bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych;
odpady bytowo-gospodarcze z podmiotów gospodarczych;
odpady bytowo-gospodarcze wielkogabarytowe, tj. odpady stałe, przedmioty użytkowe, opakowania, które z uwagi na swoje wymiary, nie mogą być gromadzone w pojemnikach na stałe odpady bytowo-gospodarcze oraz porzucone wraki pojazdów mechanicznych;
odpady roślinne, tj. ścięte trawy, liście, resztki roślin, rozdrobnione gałęzie pochodzące z ogrodów przydomowych, ogrodów działkowych;
gruz budowlany, ziemia z wykopów, w tym również powstająca w wyniku realizacji inwestycji, o ile miejscowy plan zagospodarowania, decyzja o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę nie określają sposobu jej zagospodarowania;
inne odpady komunalne, np. zużyte źródła światła, sprzęt radiowo-telewizyjny oraz mikrofalowy, zamrażarki, lodówki, chłodziarki;
odpady użyteczne, tj. nadające się do ponownego wykorzystania lub jako surowce wtórne do przetworzenia (makulatura, szkło, opakowania metalowe, tworzywa sztuczne, tekstylia oraz nadające się do kompostowania, tzw. biomasa);
Przez usuwanie odpadów rozumie się wszelkie działania związane z przemieszczaniem odpadów z miejsca powstawania do miejsc składowania, unieszkodliwiania lub zagospodarowania przez przedsiębiorstwa wywozowe posiadające zezwolenie gminy.
Przez unieszkodliwianie odpadów rozumie się likwidację lub ograniczenie ich uciążliwości dla środowiska przez składowanie lub poddanie innego rodzaju obróbce powodującej zmianę ich cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych.
Przez gospodarcze wykorzystanie odpadów rozumie się ich wykorzystanie do celów przemysłowych lub nieprzemysłowych.
Na prowadzenie przez podmioty działalności polegającej na transporcie, usuwaniu, wykorzystaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, prowadzeniu działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia w drodze decyzji Wójta Gminy Zebrzydowice.
Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 7, udzielane jest na wniosek każdego podmiotu dysponującego odpowiednim potencjałem sił i środków do wykonywania usług oraz zapewniającym należyty ich poziom.
Stałe odpady komunalne są unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych spełniającym wszystkie wymogi ustawowe.
System usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy obejmuje:
system podstawowy, tj.
zorganizowany stały odbiór odpadów komunalnych stałych i ciekłych;
system segregacyjny, tj.
odbiór odpadów objętych selekcją (szkło, papier, puszki);
system uzupełniający, tj.
usuwanie odpadów powstających okresowo (w tym wielkogabarytowych)
indywidualne zlecenia nie objęte funkcjonującymi systemami;
system specjalny, tj.
odbiór innych odpadów komunalnych (w tym pochodzących z akcji likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska) określony odrębnymi przepisami,
Nieczystości ciekłe są unieszkodliwiane w oczyszczalniach ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice.
Rozdział II

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI l PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
korzystania z systemów usuwania odpadów w sposób i na zasadach określonych w rozdziale l pkt. 10 i 11;
posiadania i przedstawiania na żądanie uprawnionych podmiotów aktualnej umowy z uprawnionym przedsiębiorstwem wywozowym oraz przedsiębiorstwem eksploatującym urządzenia kanalizacyjne rachunków za korzystanie z urządzeń lub wywóz (transport i składowanie) odpadów komunalnych potwierdzonych przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie oraz umożliwienie wstępu na teren nieruchomości w celu dokonania kontroli sposobu postępowania z odpadami;
zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne i wyznaczenia miejsca na jego lokalizację akceptowanego przez przedsiębiorstwa wywozowe i zgodnego z przepisami, normami budowlanymi i sanitarnymi;
zapewnienia regularnego usuwania odpadów z zachowaniem częstotliwości ustalonej w uchwale Rady Gminy rozdział IV pkt. 1c, a potwierdzonego umową zawartą pomiędzy właścicielem nieruchomości i uprawnionym przedsiębiorstwem wywozowym;
utrzymywania zbiorników na odpady stałe:
w czystości poprzez mycie, dezynfekcję, zapobieganie rozprzestrzenianiu się odorów odpadogennych w sposób zgodny z normami sanitarnymi oraz przepisami o ochronie środowiska
w odpowiednim stanie technicznym poprzez konserwację i naprawę w przypadku wystąpienia usterki
powiadamiania przedsiębiorstwa wywozowego o wszelkich zaistniałych zmianach dotyczących gromadzenia, usuwania, ilości odpadów itp.
usuwania z terenu nieruchomości porzuconych wraków pojazdów mechanicznych;
usuwania z terenu nieruchomości dzikich wysypisk śmieci;
gromadzenia i zapewnienia usuwania odpadów wielkogabarytowych w terminach ustalonych umową zawartą pomiędzy Gminą a uprawnionym przedsiębiorstwem wywozowym posiadającym wymagane zezwolenie (rozdział l pkt. 7);
oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości i właściwego postępowania z wymienionymi zanieczyszczeniami;
usuwania przy zachowaniu szczególnej ostrożności sopli i nawisów śnieżno-lodowych z budynków;
usuwania ogłoszeń, plakatów, afiszów, napisów, rysunków umieszczonych w sposób nieformalny na budynkach, ogrodzeniach itp.;
unieszkodliwiania nieczystości ciekłych (ścieków) poprzez wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz utrzymywanie przykanalika w należytym stanie technicznym;
na terenach skanalizowanych ustala się obowiązek wykonania przyłącza kanalizacyjnego, ciążący na właścicielach posesji, w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2003 r.,
na terenach, na których realizowane są nowe ciągi kanalizacyjne ustala się obowiązek wykonania przyłącza kanalizacyjnego w terminie do 18 miesięcy od chwili oddania głównych ciągów kanalizacyjnych do eksploatacji,
w przypadku braku możliwości doprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej należy alternatywnie:
wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy i korzystać z niego zgodnie z przeznaczeniem, tj. nieczystości płynne są gromadzone na terenie posesji w szczelnym bezodpływowym zbiorniku i wywożone sprzętem specjalistycznym do oczyszczalni ścieków z częstotliwością uzależnioną od pojemności tego zbiornika,
zlecić obsługę i eksploatację osadnika przydomowego przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Zebrzydowice,
wyposażyć nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymogi określone w odrębnych przepisach,
dostosowanie istniejących zbiorników na nieczystości ciekłe (szamba) do standardów określonych w niniejszych zasadach ciąży na właścicielach posesji i winno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2004 r.
Dla wsparcia powyższych przedsięwzięć ekologicznych ujętych w "zasadach", tworzy się w ramach G FOS i GW tzw. "Fundusz pożyczkowy". Wielkość środków wydzielonych rocznie na ten cel stanowi 30% rocznego planu finansowego G FOS i GW.
Jeżeli pojemniki ustawione na terenie nieruchomości stanowią własność przedsiębiorstwa wywozowego, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na wywóz nieczystości, obowiązek konserwacji, naprawy, mycia i dezynfekcji należy do przedsiębiorstwa wywozowego.
Do obowiązków właścicieli nieruchomości (pkt. a, b, c, d, nie dotyczy właścicieli indywidualnych nieruchomości) należy ponadto:
informowanie o:
zasadach selekcji odpadów (broszury, informatory, ulotki zatwierdzone przez Urząd Gminy);
harmonogramie wywozu odpadków;
akcjach zbiórki odpadów (np. zbiórka odpadów wielkogabarytowych);
kontrolowanie:
sposobu korzystania z pojemników na odpady podlegające segregacji;
czytelności oznaczeń pojemników na odpady;
czystości i stanu sanitarnego w otoczeniu pojemników na odpady, zachowanie właściwego dostępu do pojemników na odpady, przestrzegania zakazu wypalania na terenie nieruchomości traw i odpadów komunalnych;
wymiana piasku w piaskownicach co najmniej raz w roku w okresie wiosennym;
wyznaczenie miejsc, w których dopuszcza się mycie pojazdów mechanicznych przy zachowaniu norm sanitarnych oraz przepisów o ochronie środowiska;
przekazywanie właściwym jednostkom informacji o zaistniałych awariach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej, gazowej celem usunięcia awarii oraz przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym naprawą;
w uzgodnieniu z Urzędem Gminy, odprowadzanie z posesji wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, o ile taka kanalizacja znajduje się w sąsiedztwie nieruchomości;
Gmina zobowiązana jest do przyjmowania i przekazywania ogłoszeń o zachorowaniu zwierząt na choroby zaraźliwe.
Gmina odpowiada za zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych poprzez odśnieżanie, usuwanie śliskości na jezdniach zgodnie z technologią zimowego utrzymania ulic przy użyciu środków szorstkich lub chemicznych (na terenach umożliwiających ich użycie) z uwzględnieniem zakazu przyjmowania i składowania śniegu oraz lodu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach.
Gmina odpowiada za całoroczne utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych (w tym za utrzymanie czystości znaków i urządzeń drogowych), mostach, wiaduktach drogowych, przejściach dla pieszych, parkingach, parkach, zieleńcach oraz chodnikach będących jej własnością lub w jej administracji oraz stwarza odpowiednie warunki organizacyjno-techniczne do wykonywania powyższego obowiązku.
Utrzymanie porządku i czystości na drogach powiatowych i wojewódzkich należą odpowiednio do administratorów tych dróg.
Utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji publicznej, terenach wzdłuż linii kolejowych, przejazdach kolejowych i przejściach dla pieszych pod przejazdami kolejowymi należy do obowiązków jednostek użytkujących te tereny w celu świadczenia usług przewozowych.
Obowiązki właścicieli nieruchomości przy postępowaniu z innymi odpadami komunalnymi (wymienionymi w rozdziale l pkt. 3) określają odrębne przepisy.
W przypadku obecności odpadów w miejscach, które nie dopuszczają ich występowania i w stosunku do których zachodzi przypuszczenie, że są "odpadami niebezpiecznymi" właściciele nieruchomości lub każda inna osoba, która ten fakt stwierdziła, zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Gminy Zebrzydowice, celem właściwego usunięcia odpadu.
Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie budowy poprzez:
wyposażenie w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych stałych i ciekłych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym;
gromadzenia powstałych na terenie budowy odpadów komunalnych w pojemnikach, w pryzmach (dot. ziemi i gruzu), o których mowa w rozdziale III pkt. 2, 3 i 4;
korzystanie z systemów usuwania odpadów, wymienionych w rozdziale l pkt. 10;
usuwanie z dróg błota i innych zanieczyszczeń w przypadku, gdy zanieczyszczenie związane jest bezpośrednio lub pośrednio z prowadzeniem budowy.
Zabrania się właścicielom pojazdów mechanicznych:
dokonywania nieawaryjnych napraw samochodów, motocykli, motorowerów na chodnikach, terenach zielonych, parkingach, miejscach postojowych, ciągach pieszojezdnych, placach publicznych;
garażowania samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 2,5 t, autobusów, naczep, przyczep na terenie ulic wewnątrzosiedlowych, dróg oraz placów postojowych ogólnodostępnych, a do tego celu nie wyznaczonych;
mycia pojazdów mechanicznych w miejscach do tego niewyznaczonych;
zanieczyszczania dróg błotem lub innymi odpadami.
Zabrania się na terenie całej Gminy:
spalania odpadów;
gromadzenia (nie dotyczy tymczasowego gromadzenia wynikającego z ustawy o odpadach) i składowania odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych;
niszczenia, uszkadzania roślinności oraz wypalania traw;
niszczenia mienia w tym elewacji budynków, ogrodzeń, wiat przystankowych, ławek, latarni itp. poprzez naklejanie afiszów, reklam, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych,
prowadzenia bez zezwolenia przez nieupoważnione osoby zbiórek odpadów selektywnych, złomu i odpadów wielkogabarytowych;
wykorzystywania nieczystości ciekłych (nie dotyczy gnojówki, gnojowicy itp.) na cele rolnicze.
Miejsca publiczne (sale widowiskowe, bankietowe, targowiska itp.) winne posiadać łatwy dostęp do szaletów publicznych oraz być estetyczne i spełniać wymagania sanitarne, a tym samym kształtować właściwe zachowania społeczne w zakresie higieny.
Rozdział III

RODZAJE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, PRZY DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ ZASADY ICH ROZMIESZCZANIA

Gromadzenie odpadów stałych powinno odbywać się w sposób dostosowany do rodzaju zabudowy i przyjętego przez Gminę systemu usuwania odpadów.
Pojemniki i sprzęt, w zależności od systemu usuwania odpadów powinny być znormalizowane, wyposażone w symbole lub napisy określające rodzaj gromadzonego odpadu oraz szczelne i zamykane pokrywy.
Selektywne gromadzenie odpadów winno odbywać się w workach:
w specjalnym worku w kolorze żółtopomarańczowym - plastik
w specjalnym worku w kolorze zielonym - szkło
w specjalnym worku w kolorze czerwonym - puszki
w specjalnym worku w kolorze niebieskim - papier.
Gromadzenie odpadów komunalnych:
odpady mieszane winne być gromadzone w pozostałych pojemnikach;
dopuszcza się stosowanie specjalnie do tego przystosowanych worków foliowych, jeżeli taki sposób gromadzenia odpadów właściciel lub zarządca ustali w umowie z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie usuwania lub unieszkodliwiania odpadów.
Pojemniki (worki) wymienione w pkt. 3b, c i w pkt. 4 powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający ich racjonalne wykorzystanie.
Ilość i usytuowanie koszy ulicznych przy drogach publicznych i miejscach wzmożonego ruchu pieszego, w ciągach handlowych, parkach, na placach zabaw, w otoczeniu obiektów użyteczności publicznej ustala uprawnione przedsiębiorstwo wywozowe w porozumieniu z Inspektorem d/s komunalnych Urzędu Gminy Zebrzydowice, w zależności od intensywności ruchu pieszego.
Ilość i usytuowanie koszy ulicznych przy drogach wewnątrzosiedlowych i zakładowych ustalają odpowiednio administratorzy zasobów mieszkaniowych oraz kierownicy zakładów pracy.
Odpady płynne winne być gromadzone w ewidencjonowanych:
zbiornikach bezodpływowych, zamkniętych, szczelnych;
w zbiornikach stanowiących przydomowe mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków spełniających warunki Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnych z dnia 5.11.1991 r. i Dz. U. nr 116 p. 503.
Rozdział IV

CZĘSTOTLIWOŚĆ I ZASADY USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ INNYCH TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów z nieruchomości:
odpady selektywne gromadzone w workach: zielonych, żółtopomarańczowych, niebieskich, czerwonych odbierane będą zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym na każdy kolejny rok kalendarzowy przez Zarząd Gminy i podanym do publicznej wiadomości,
odpady wielkogabarytowe odbierane będą 2 razy w roku (wiosna, jesień) zgodnie z harmonogramem, który zostanie podany do publicznej wiadomości,
odpady pozostałe komunalne z innych pojemników (SM 110; SM 1100; KP-7) na odpady mieszane odbierane z częstotliwością ustaloną w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych, zgodnie z umową jednakże nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, a także w razie potrzeb.
Kosze uliczne należy opróżniać w miarę napełniania.
Odpady z obiektów kulturalno-oświatowych (szkoły, przedszkola, świetlice GOK-u, sale widowiskowe itp.), sportowych (stadiony, boiska), handlowych (targowiska, sklepy), komunikacyjnych (zajezdnie, przystanki), rekreacyjnych (parki, skwery), gdzie występują okresowo lub stale duże skupiska ludzi, należy usuwać z częstotliwością gwarantującą estetykę oraz higienę wyżej wymienionych obiektów.

usuwanie szkodliwych i niebezpiecznych odpadów należy do obowiązków wyspecjalizowanych służb, w tym Państwowej Straży Pożarnej i Ratownictwa Chemicznego działających na podstawie odrębnych przepisów;
niebezpieczne odpady sanitarne ze szpitali, przychodni zdrowia ośrodków medycznych winne być gromadzone i unieszkodliwiane w sposób określony odrębnymi przepisami.
Odpady komunalne, nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych winny być wywożone specjalistycznym sprzętem do oczyszczalni ścieków przez jednostki posiadające zezwolenie na ich wywóz z terenu gminy Zebrzydowice. Częstotliwość wywozów powinna być uzależniona od pojemności zbiorników oraz gwarantować zachowanie przepisów sanitarnych.
Rozdział V

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do:
dbania o to aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości i zagrożenia dla otoczenia,
niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów zwierzęcych,
usuwania padłych zwierząt domowych w uzgodnieniu z Urzędem Gminy,
wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu; zwalnianie psa ze smyczy możliwe jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi (za wyjątkiem użytków ekologicznych, leśnych i obszarów chronionego krajobrazu) oraz tylko w przypadku, gdy pies jest w kagańcu i gdy właściciel (posiadacz) psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, aby pies nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia dla otoczenia;
zaopatrzenia psa w znaczek identyfikacyjny umieszczony na obroży, wydawany podczas wiosennych szczepień,
dbania o właściwy stan zdrowotny zwierząt, a w szczególności:
zapewnienie szczepień ochronnych,
zapewnienie zwierzęciu rannemu lub choremu właściwej opieki, w tym weterynaryjnej,
zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
zapewnienie odpowiednich warunków bytowania zwierząt, a w szczególności pożywienia, wody, schronienia, ruchu na świeżym powietrzu itp.
przestrzegania zapisów zawartych w ogłaszanych przez gminę informacjach dotyczących zachorowań zwierząt na choroby zaraźliwe.
Zabrania się w szczególności:
wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, na cmentarze, miejsca kultu religijnego,
pozostawienia psa bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest na uwięzi, a nie znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych lub należycie ogrodzonych,
szczucia lub doprowadzania psa przez drażnienie albo straszenie do stanu w którym zwierzę staje się agresywne,
przetrzymywanie nieoswojonych zwierząt - uprzednio dziko żyjących jako zwierzęta domowe,
porzucania zwierząt, znęcania się, narażania ich na cierpienie, ból,
sprzedaży zwierząt domowych osobom niepełnoletnim.
Zwierzę biegające (wałęsające się) po terenie gminy bez właściciela zostanie zabrane do punktu opieki dla zwierząt bezdomnych na koszt właściciela, a w przypadku jego braku - na koszt Gminy. Zwierzę nie odebrane z punktu opieki w przeciągu 7 dni zostanie przewiezione do schroniska.
Zabrania się wyprowadzania zwierząt, których choroba może stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia ludzi i zwierząt lub jeśli istnieje takie podejrzenie.
W przypadku konieczności wyłapywania zwierząt bezdomnych będzie ono przeprowadzone przez odpowiednie służby w sposób nie powodujący cierpienia fizycznego i psychicznego zwierzęcia. Zwierzęta bezdomne będą odwożone do schronisk.
Rozdział VI

ZASADY DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA ZWARTYCH OBSZARACH ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ LUB POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

Obowiązkiem właściciela zwierząt gospodarskich na zwartych obszarach zabudowy mieszkaniowej jest:
niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i odchodów zwierząt z dróg publicznych,
natychmiastowe zgłaszanie potrzeby usunięcia zwłok zwierząt do zakładów utylizacji w porozumieniu z Urzędem Gminy,
dbanie o to, aby zwierzęta nie zakłócały spokoju,
zapobieganie zaraźliwym chorobom zwierzęcym oraz ich zwalczanie za pośrednictwem specjalistycznych służb sanitarno-weterynaryjnych (szczepienia ochronne, terapie itp.).
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach ogrodów działkowych reguluje Regulamin Ogrodów Działkowych.
Zabrania się prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich, domowych i futerkowych w budynkach zbiorowego zamieszkania.
Dopuszcza się w budynkach inwentarskich chów zwierząt gospodarskich, domowych i futerkowych na terenach zwartej zabudowy jednorodzinnej z zachowaniem odpowiednich przepisów sanitarnych, pod warunkiem że uciążliwość wynikająca z hodowli nie będzie wykraczać poza granice nieruchomości, a zwierzęta będą zabezpieczone przed jej opuszczeniem.
Rozdział VII

WYZNACZANIE OBSZARÓW OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI l TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji polegający na jednoczesnym wyłożeniu (z zachowaniem środków ostrożności) właściwej trutki spoczywa na wszystkich właścicielach nieruchomości mieszkalnych, użytkowych, zakładów handlowych, usługowych, sklepów, magazynów, obiektów spożywczych i przetwórni itp.
Termin i zasady przeprowadzania deratyzacji na terenie Gminy ustala Zarząd Gminy Zebrzydowice w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i powiadomieniem sąsiednich Gmin oraz każdorazowo na wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Rozdział VIII

OPŁATY PONOSZONE PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA USŁUGI W ZAKRESIE USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie unieszkodliwiania i usuwania odpadów komunalnych:
stałych i nieczystości ciekłych (dot. usługi jednostkowej - indywidualnej) podlegają publicznemu ogłoszeniu przez poszczególne podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie na tablicy ogłoszeń i w gminnej gazetce "Wiadomości znad Piotrówki",
nieczystości ciekłych (dot. odbioru 1 m3 nieczystości) poprzez urządzenia kanalizacji sanitarnej określi każdorazowo odrębna Uchwała Rady Gminy, która zostanie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.