Uchwala nr XL/344/2004

w sprawie: zasad opieki nad zwierzętami domowymi na terenie miasta Żywca

--------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr XL/344/2004
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 października 2004r.

w sprawie: zasad opieki nad zwierzętami domowymi na terenie miasta Żywca.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami); § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753); art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami); art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żywcu, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia należytej ochrony zwierząt domowych, jak również skutecznego utrzymania porządku i czystości, mając świadomość, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania, cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę, wprowadza się:

„REGULAMIN OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI,
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI PRZEZ
ADMINISTRACJĘ BUDYNKÓW oraz WŁAŚCICIELI PSÓW i KOTÓW
na terenie miasta Żywca”,

o brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

W celu realizacji niniejszej uchwały Urząd Miejski współdziałał będzie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Żywcu oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz zwierząt.

§ 3

Naruszenie postanowień Regulaminu, o którym mowa w § 1, zagrożone jest karą grzywny, wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXII/187/96 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 marca 1996r. w sprawie: Opieki nad zwierzętami, wraz z załącznikiem Nr 1 do uchwały: „Regulamin utrzymania porządku i czystości przez administrację budynków, posiadaczy psów, kotów i innych zwierząt.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, rozplakatowaniu w miejscach publicznych na terenie miasta oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.zywiec.pl).

ZAŁĄCZNIK
do UCHWAŁY Nr XL/344/2004
Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 października 2004r.
w sprawie: zasad opieki nad zwierzętami domowymi
na terenie miasta Żywca.

REGULAMIN OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI,
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
PRZEZ ADMINISTRACJĘ BUDYNKÓW oraz WŁAŚCICIELI PSÓW i KOTÓW
na terenie miasta Żywca

§ 1

1. Właściciele utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe, ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt i są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i wszelkich środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, oprócz obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, należy:
1) Pobranie znaczka z numerem ewidencyjnym psa i jego przytwierdzenia do obroży psa w czasie wyprowadzenia go poza obręb własnej nieruchomości albo poza obręb mieszkania w budownictwie wielorodzinnym, lub identyfikacji chipowej, dokonanej przez weterynarza przy szczepieniu przeciw wściekliźnie.
2) Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy i inne zwierzęta domowe w miejscach użyteczności publicznej takich, jak: chodniki, ulice, place, parkingi, tereny zielone, klatki schodowe, windy oraz innych pomieszczeniach wspólnego użytku i tym podobnych miejscach – do wyznaczonych, opisanych pojemników. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.
3) Zapewnienie stałego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi.
4) Doprowadzanie do wyznaczonych lecznic weterynaryjnych – w celu obserwacji i badań – zwierząt domowych, które pokąsały lub zraniły człowieka.
5) Prowadzenie psów na uwięzi, a w przypadku psów agresywnych i niebezpiecznych dla otoczenia nałożenie im kagańca.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie:
– z nałożonym kagańcem, jedynie na terenach zieleni nieurządzonej, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem,
– na terenie ogrodzonym, uniemożliwiającym jego wydostanie się oraz wykluczającym dostęp osób trzecich.
6) Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej, wyłącznie w kagańcu i na smyczy.
3. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się:
1) Wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak schronisko, lecznica itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.
2) Wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz na inne tereny objęte zakazem ustalonym przez Radę Miejską w Żywcu.

3) Dopuszczania do zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz ciszy nocnej przez zwierzęta domowe.
4) Porzucania zwierząt.
5) Świadomego rozmnażania psów i kotów bez gwarancji zabezpieczenia im należytego bytu.
6) Uprawiania handlu psami i kotami na ulicach, bazarach i targowiskach.
4. Zwolnienie właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe z obowiązku stałego nad nimi dozoru jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy zwierzęta te znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym.
5. Hodowla, czyli utrzymanie zwierząt dla rozmnażania ich w celach zarobkowych, może być prowadzona jedynie pod warunkiem zarejestrowania ich we właściwym związku.
6. Każdemu psu zostanie przypisany jeden stały numer, umożliwiający jego identyfikację, co pozwoli na ewidencjonowanie wszystkich psów na terenie miasta Żywca.

§ 2

1. Oprócz obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, właściciele utrzymujący psy są zobowiązani do:
1) Ich rejestracji w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie psa, w celu jego ewidencji w komputerowej bazie danych, prowadzonej przez Urząd Miejski w Żywcu.
2) Znakowania psa, za pomocą znaczka z numerem ewidencyjnym, w sposób umożliwiający identyfikację psa lub jego chipowanie podczas szczepienia przeciw wściekliźnie.
3) Wyposażenia psa w uwięź (szelki, obroża, itp.).

§ 3

1. Osoba utrzymująca psa ma obowiązek jego wyrejestrowania w terminie 14 dni od dnia zaprzestania jego posiadania.
2. Osoba wyrejestrowywująca psa, musi przedstawić dokument potwierdzający pozbycie się zwierzęcia. Takim dokumentem jest:
1) W przypadku nieuleczalnej choroby psa – dowód jego uśpienia, wydany przez lekarza weterynarii;
2) W przypadku nagłej śmierci (np. wypadek samochodowy) – zaświadczenie wywozu zwierzęcia do utylizacji, wydane przez jednostkę do tego uprawnioną;
3) W przypadku oddania psa do schroniska dla zwierząt – zaświadczenie przyjęcia zwierzęcia, wydane przez kierownika Schroniska;
4) W innym przypadku – oświadczenie właściciela o przyczynie utraty lub pozbycia się psa.
3. W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa, dotychczasowy właściciel i nowy właściciel, są zobowiązani w terminie 14 dni zawiadomić o tej zmianie Urząd Miejski.

§ 4

1. Pozostawione bez opieki zwierzęta, znalezione na terenie miasta, będą zabrane – wyłapywane przez upoważnione jednostki, do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żywcu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Żywca oraz o dalszym z nimi postępowaniu.
2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku.

§ 5

1. Zwłoki zwierząt domowych lub ich części mogą być unieszkodliwiane jedynie w spalarniach zwłok zwierzęcych, prowadzonych przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenie.
2. Obowiązek usuwania zwłok zwierząt domowych spoczywa na właścicielach zwierząt, a w przypadku niemożności ustalenia właściciela zwierzęcia na właścicielu nieruchomości.
3. Właścicielom utrzymującym zwierzęta domowe, gmina (lub odpowiednia jednostka gminy) umożliwia wykonywanie wymienionego w ust. 2 obowiązku, poprzez odpłatne zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt lub ich części. Usługi te świadczone są przez jednostkę posiadającą stosowne zezwolenie na usuwanie odpadów medycznych i weterynaryjnych.

§ 6

Obowiązki ustalone w niniejszym regulaminie, obejmują także właścicieli zwierząt nie udomowionych oraz innych, trzymanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 7

Urząd Miejski w Żywcu będzie współdziałać z administratorami spółdzielczych i komunalnych zasobów mieszkaniowych, którzy będą prowadzić rejestr ewidencji psów w swoich zasobach mieszkaniowych oraz corocznie przesyłać aktualne wykazy do Urzędu Miejskiego, w terminie do 15 stycznia każdego roku.

§ 8

Do obowiązków gminy należy:
1) Zapewnienie (na koszt gminy):
– odpowiednich znaczków z numerem ewidencyjnym psa (stały numer, umożliwiający identyfikację psa),
lub
– jednorazowego chipowania psów, podczas ich szczepienia przeciw wściekliźnie, w terminie wyznaczonym przez Urząd Miejski w Żywcu, poprzez stosowne ogłoszenia.
2) Współuczestniczenie w upowszechnianiu obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym.
3) Zawarcie umowy z lekarzem weterynarii na humanitarne wyłapywanie chorych, bezpańskich, agresywnych psów, przy użyciu broni pneumatycznej lub siatki obezwładniającej, celem ich zatrzymania, poddania badaniu weterynaryjnemu oraz ewentualnemu leczeniu. W przypadkach stwierdzenia stanu zwierzęcia nie nadającego się do dalszego leczenia dopuszcza się wykonanie eutanazji.

§ 9

Dla ograniczenia ilości bezdomnych psów i kotów, Urząd Miejski w Żywcu oraz Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żywcu, będą organizatorami okresowych akcji wyłapywania z miast bezpańskich psów i kotów wspólnie z administratorami osiedli mieszkaniowych.

§ 10

1. Eutanazja może odbywać się tylko i wyłącznie na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami), a w szczególności w sytuacjach:
1) Konieczności skrócenia zwierzęciu cierpień.
2) Likwidacji ognisk chorób zaraźliwych i zakaźnych.
3) Nadmiernej agresywności zwierzęcia, powodującej bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub innych zwierząt. Decyzję o uśpieniu podjąć może lekarz weterynarii.

§ 11

Zasady postępowania z wyłapanymi zwierzętami bezdomnymi reguluje odrębna uchwała.

§ 12

Zobowiązuje się Straż Miejską do ścisłego współdziałania z Urzędem Miejskim, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Żywcu oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Żywcu, w celu realizacji przepisów niniejszej uchwały.