Warmi.06.34.739
UCHWAŁA Nr LV/746/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 stycznia 2006 r.
w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie na terenie miasta Olsztyna, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, w sprawie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Olsztyna oraz wyznaczenia obszarów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
(Olsztyn, dnia 7 marca 2006 r.)
Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) i art. 11 ust. 3 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 z 2005 r., Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz.1462) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Olsztynie Rada Miasta Olsztyn:
§ 1. Uchwala szczegółowe zasady dotyczące:
1) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
2) utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
3) obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzania w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami w tym program ograniczania populacji bezdomnych kotów na terenie miasta Olsztyna określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/582/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszym z nimi postępowania oraz wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminach jej przeprowadzania.
§ 4. Do kontroli przestrzegania niniejszych zasad upoważniona jest Straż Miejska oraz inne organy na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1 
Szczegółowe zasady dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, obszarów deratyzacji i terminów jej przeprowadzania na terenie Miasta Olsztyna.
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1. Ilekroć w szczegółowych zasadach jest mowa o:
1) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
2) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Rozdział II
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego poprzez:
1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru,
2) stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo przy przewozie zwierząt środkami komunikacji publicznej,
3) niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawianych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych. Dopuszcza się składowanie psich odchodów do koszy ulicznych pod warunkiem, że są one wyłożone workiem foliowym lub pozostawienie na terenach specjalnie do tego przeznaczonych tzw. wybiegów dla psów; powyższe nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych,
4) posiadanie dowodu szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne,
5) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczeń, w których są hodowane (gady, płazy, ptaki, owady).
§ 3. Osoby będące właścicielami psów zobowiązane są do:
1) dokonania trwałego oznakowania zwierzęcia polegającego na wszczepieniu pod skórę elektronicznego identyfikatora. Obowiązek oznakowania psów powstaje po ukończeniu przez zwierzę dwunastego tygodnia życia. Zwierzęta, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Olsztyna, będą znakowane nieodpłatnie,
2) zgłaszania wszelkich zmian o stanie posiadania psa trwale oznakowanego (zmiana właściciela, zgon psa, zaginięcie psa i in.) w siedzibie Straży Miejskiej w Olsztynie.
§ 4. Właściciele psów zobowiązani są ponadto do:
1) wyprowadzania zwierzęcia na tereny przeznaczone do wspólnego publicznego użytku tylko na smyczy, a mogące stwarzać zagrożenie, nadto w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa, wykluczający dostęp osób trzecich i oznakowanej tabliczką ze stosowną informacją,
2) nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły taki zakaz. Powyższe nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych,
3) nie wprowadzania zwierząt na place zabaw dla dzieci i do piaskownic.
§ 5. Zabrania się wprowadzania psów na plaże zorganizowane znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Olsztyna w okresie od 1 maja do 30 września.
§ 6. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do zakłócania spokoju innym użytkownikom nieruchomości.
§ 7. W budynkach wielomieszkaniowych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach, w ilościach stwarzających uciążliwość dla zamieszkujących w nich ludzi a w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.
§ 8. Właściciele psów ras uznanych za agresywne zobowiązani są do uzyskania zezwolenia na ich utrzymywanie. Zezwolenia wydawane są w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie.
§ 9. Wszystkie zwierzęta domowe pozostawione bez opieki będą traktowane jako zwierzęta bezdomne i przewożone do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie przy ul. Turystycznej 2.
Rozdział III
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 10. 1. Na terenie Miasta Olsztyn, za wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się siedziby gospodarstw rolnych oraz placówek naukowo-badawczych, zabrania się chowu zwierząt gospodarskich.
2. W części Miasta o zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej dozwolone jest utrzymywanie zwierząt futerkowych roślinożernych, gołębi oraz pszczół.
3. Utrzymywanie zwierząt nie może spowodować obniżenia standardów sanitarnych oraz uciążliwości, w szczególności odoru i hałasu, dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
§ 11. 1. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych na terenach zieleni lub użytkach rolnych w ilości do 3-ch rodzin, w odległości co najmniej 15 m od granicy nieruchomości sąsiedniej.
2. Hodowlę pszczół prowadzić mogą osoby posiadające kwalifikacje co najmniej wykwalifikowanego pszczelarza.
§ 12. 1. Zwłoki zwierząt domowych lub gospodarskich są zbierane, transportowane, unieszkodliwiane lub grzebane na koszt właściciela, przez przedsiębiorców, którzy uzyskali stosowne zezwolenie organu gminy na prowadzenie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych, na podstawie umowy cywilno-prawnej właściciela zwierzęcia z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi.
2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Olsztyn do wyznaczenia odpowiedniego miejsca pochówku zwierząt domowych, w których za odpłatnością właściciel zwierzęcia będzie mógł je pogrzebać.
Rozdział IV
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 13. 1. Na terenach nieruchomości obejmujących skoncentrowane budownictwo wielo- i jednorodzinne, w zespołach opieki zdrowotnej i opieki społecznej, w placówkach zbiorowego żywienia i kulturalno-oświatowych, w szkołach, przedszkolach, żłobkach, urzędach, zakładach produkcyjnych, co najmniej dwa razy w roku należy przeprowadzić deratyzację miejsc i pomieszczeń takich jak korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, przyłącza wodociągowe, strychy, boksy na pojemniki na odpady, zsypy i komory zsypowe.
2. Środki używane do deratyzacji należy wykładać w stacyjkach niedostępnych dla innych zwierząt lub dzieci.
3. Deratyzację należy przeprowadzać w miesiącach kwietniu i wrześniu każdego roku.
4. Koszty zabiegu deratyzacji pokrywa właściciel lub zarządca nieruchomości, o których mowa w ust. 1.
Rozdział V
§ 14. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszej uchwały grozi kara wymierzona w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 
Szczegółowe zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami w tym program ograniczania populacji bezdomnych kotów na terenie Miasta Olsztyna
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w szczegółowych zasadach jest mowa o: zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe żyjące na terenie miasta Olsztyna, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
Rozdział II
Zasady postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie Miasta Olsztyna
§ 2. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Olsztyna sprawuje Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie.
§ 3. W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ochrony mieszkańców Olsztyna przed zagrożeniami wywołanymi przez te zwierzęta oraz w celu poprawy stanu sanitarnego miasta, Schronisko dla Zwierząt:
1) prowadzi stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Olsztyna,
2) zapewnia opiekę, w tym lekarsko-weterynaryjną, zwierzętom bezdomnym w okresie umożliwiającym odnalezienie właścicieli lub nowych opiekunów zwierzęcia.
Rozdział III
Program ograniczania populacji bezdomnych kotów na terenie miasta Olsztyna
§ 4. Zmniejszenie populacji kotów na terenie Miasta Olsztyna realizowane jest poprzez:
1) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów bezdomnych w ramach Porozumienia pomiędzy Gminą Olsztyn a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
2) podawanie doustnych lub iniekcyjnych środków antykoncepcyjnych bezdomnym kotom.
§ 5. Łącznie z programem sterylizacji przeprowadzane są szczepienia przeciwko wściekliźnie sterylizowanych i kastrowanych kotów bezdomnych, celu zabezpieczania przed szerzeniem się choroby.
§ 6. Program ograniczania populacji bezdomnych kotów na terenie miasta Olsztyna realizowany jest przy współpracy i akceptacji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Olsztynie.