Fundacja dla Zwierzat ARGOS | www.argos.org.pl

Europejska konwencja ochrony zwierząt domowych
(CETS nr 125), Strasburg, 13.11.1987

(fragment tłumaczenia roboczego dostępnego pod adresem www.konwencja.boz.org.pl)

(...)

Artykuł 5 - Hodowla

Każdy, kto dobiera zwierzę domowe do rozmnażania jest odpowiedzialny za uwzględnienie takich jego cech anatomicznych, fizjologicznych i behawioralnych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i dobra potomstwa lub samicy.

(...)

Artykuł 8 - Handel, hodowla i rozród, azyle dla zwierząt

 1. Każdy, kto w momencie wejścia w życie Konwencji zajmuje się handlem, chowem i rozmnażaniem zwierząt domowych lub prowadzi azyl dla takich zwierząt, musi w czasie oznaczonym przez każdą Stronę, zgłosić ten fakt odpowiednim władzom. Każdy, kto zamierza podjąć taką działalność, musi zgłosić swój zamiar odpowiednim władzom.
 2. Zgłoszenie takie winno zawierać:
  1. gatunki zwierząt domowych, których dotyczy lub ma dotyczyć;
  2. osobę odpowiedzialną i jej kwalifikacje;
  3. opis miejsca i wyposażenia jakie jest używane lub ma być używane.
 3. Wyżej wymieniona działalność może być prowadzona wyłącznie:
  1. jeśli osoba odpowiedzialna ma kwalifikacje i możliwości wymagane dla jej prowadzenia, nabyte w drodze szkolenia zawodowego albo dostatecznego doświadczenia w pracy ze zwierzętami domowymi, oraz
  2. jeśli miejsce i wyposażenie używane do prowadzenia działalności spełniają warunki wymienione w art. 4.
 4. Odpowiednia władza określi, na podstawie zgłoszenia o którym mowa w ust. 1, czy warunki wymienione w ust. 3 są spełnione. Jeśli nie są spełnione w dostatecznym stopniu, władza ta zaleci przedsięwzięcie odpowiednich środków i zakaże rozpoczęcia lub kontynuowania działalności, jeśli jest to niezbędne dla dobra zwierząt.
 5. Odpowiednia władza będzie, zgodnie z krajowym prawem, nadzorować spełnienie wyżej wymienionych warunków.
(...)